Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De organisatie: Freddy’s Gym Amsterdam (locatie: Slimmeweg 7F, 1066 EV Amsterdam, e-mail: info@freddyskickboxing.nl) en Freddy’s Kickboxing & Personal Training (Ingeschreven bij de KvK op nummer: 74751077). Hierna te noemen Freddy’s.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen organisatie en klant is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Freddy’s, waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen en eventuele begeleiding door Freddy’s.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Freddy’s voor het deelnemen aan trainingen, zoals groepstrainingen volgens het rooster en Personal Training en Kickboksen en overige diensten die Freddy’s aanbiedt. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Freddy’s geschiedt voor eigen risico. Iedere klant/deelnemer dient zich voorafgaand aan deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname medisch (zowel fysiek als mentaal) verantwoord is. Daarnaast dient iedere klant/deelnemer persoonlijk verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Freddy’s het advies heeft gegeven om eerst een verklaring of advies bij een specialist/huisarts te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen. In verband met de privacy hoeft dit niet overlegd te worden en volstaat een mondelinge toezegging van de klant.

 

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

Om deel te nemen aan de trainingen dient de klant zich in te schrijven bij Freddy’s en zich vooraf op te geven voor de betreffende training. Als er iets veranderd in de persoonlijke (lichamelijke) situatie van de klant/deelnemer, wat van belang is voor de deelname aan de training, dient de klant/deelnemer dit zo snel mogelijk, in ieder geval voor de volgende training, aan Freddy’s door te geven.

Bij Personal Training kan er een intakegesprek plaatsvinden, waarbij de doelen en wensen van de klant en de verachtingen onderling worden afgestemd. Hiervoor is een intakefomulier beschikbaar die de klant kan invullen. Het intake formulier dient ondertekend en voorzien van datum voor aanvang van de trainingen in bezit van Freddy’s te zijn.

 

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS

De trainingen vinden plaats op de locaties van Freddy’s Gym Amsterdam, Slimmeweg 7F te Amsterdam. De groepstrainingen vinden plaats in principe plaats volgens rooster. Hierop zijn uitzonderingen bij een aangepast (vakantie-) rooster mogelijk. Bij Personal Training zal Freddy’s met de klant afspraken maken wanneer (datum en tijdstip) de trainingen plaatsvinden. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Freddy’s bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor Freddy’s als ook voor de deelnemer/klant. Afhankelijk van de trainingsdoelen van de klant/deelnemer vindt een Personal trainingssessie met Freddy’s minimaal een keer per week plaats. Wanneer de klant/deelnemer een week verhinderd is, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de afgesproken duur van de overeenkomst dan langer kan worden door de gemiste trainingssessies.

 

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op Freddy’s rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud wordt bepaald door Freddy’s. Freddy’s zet zich in om een veilige trainingsomgeving te realiseren binnen de mogelijkheden, waarin de trainer met de klant/ deelnemer optimaal kan werken. Freddy’s voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Freddy’s heeft een inspanningsverplichting naar de klant/deelnemer. De klant/deelnemer heeft de verplichting zich in te zetten tijdens de trainingen en commitment te hebben tot het realiseren van de doelen onder begeleiding van de trainer.

 

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door Freddy’s aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting (zie ook artikel 5). Freddy’s kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Freddy’s is niet aansprakelijk wanneer bij Freddy’s, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan of schade ondervinden. Freddy’s is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Freddy’s Kickboxing & Personal Training gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer (zie ook artikel 2). De klant/deelnemer verklaart met het inschrijven bij Freddy’s (het aangaan van een lidmaatschap, aanschaf van een rittenkaart, deelname aan een (personal-)training) dat hij of zij uitsluitend en alleen voor eigen risico zal deelnemen aan de trainingen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door deelnemer/klant worden gedragen. De klant/deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Freddy’s wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Freddy’s aanbiedt. De klant dient Freddy’s te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

ARTIKEL 7 ONTBINDING

Freddy’s is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts, bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van de trainingsruimte of met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (4 trainingen). 

 

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij het aangaan van een abonnement zal de klant het abonnementsgeld voorafgaand aan de maand, uiterlijk de 28ste, aan Freddy’s voldoen middels automatische incasso.

Bij Personal Training wordt voor aanvang van de eerste training afgesproken wanneer en hoe de betaling dient te worden voldaan. Indien de deelnemer/klant niet tijdig betaalt, is Freddy’s gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Freddy’s te voldoen. Indien Freddy’s over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Freddy’s een bedrag van € 10,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Freddy’s is het BTW-tarief van 9% van toepassing. De genoemde prijzen in het inschrijfformulier zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Freddy’s Kickboxing & Personal Training gerechtigd de prijzen te verhogen. Dit zal minimaal een maand voorafgaand de prijsverhoging worden gecommuniceerd. De klant heeft in dat geval het recht om het abonnement op te zeggen met inachtname van de maand opzegtermijn. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

 

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens onverziene omstandigheden of ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Freddy’s. Bij het inschrijven voor een training in het systeem is er een annuleringstermijn van 12 uur voorafgaand aan de les om kosteloos te kunnen annuleren. Bij personal training dienen alle afspraken 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. 

 

ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Freddy’s is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij personal training kan bij ziekte van de trainer voor de deelnemer een alternatief geboden worden of de training wordt uitgesteld en deelnemer wordt daarvan op de hoogte gebracht. Vakanties van de trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst van personal training kan dan worden verlengd met het aantal weken dat de trainer op vakantie is of er wordt een vervangende trainer aangesteld. Op algemene erkende feestdagen gaan de trainingen in principe niet door, tenzij vooraf per app/telefonisch/persoonlijk meegedeeld. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben (reguliere trainingsdag), wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of wordt de training een week vooruit geschoven in overleg met de deelnemer.

 

ARTIKEL 11 GEZONDHEID

De deelnemer verklaart met het inschrijven bij Freddy’s (het aangaan van een lidmaatschap, aanschaf van een rittenkaart, deelname aan een (personal-)training) dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek en mentaal in staat om de trainingen van Freddy’s zonder schade voor zijn gezondheid te volgen. Bij twijfel vanuit trainer of klant adviseert Freddy’s altijd een arts te raadplegen (zie ook artikel 2). Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke en geestelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Freddy’s.

 

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID/PRIVACY

Freddy’s is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Freddy’s. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Met het inschrijven bij Freddy’s geeft de klant aan dat er geen bezwaar is tegen het gebruik van foto- of filmmateriaal (beeldmateriaal) t.b.v. commerciële doeleinden. Indien deelnemer bezwaar heeft tegen het commercieel gebruik van beeldmateriaal, dient deze dit voorafgaand aan de les bij trainer kenbaar te maken. Andersom dient een klant of toeschouwer vooraf toestemming te vragen aan de trainer en mede-sporters voor het maken van beeldmateriaal tijdens trainingen en het gebruik van dit beeldmateriaal.

 

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant/deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken, adviezen en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Freddy’s, zijn en blijven eigendom van Freddy’s. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Alle verstrekte documenten, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten etc, zijn uitsluitend eigendom van Freddy’s. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Freddy’s zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot de daartoe bevoegde vertouwenspersoon. Gegevens met betrekking tot de vertrouwenspersoon treft u aan op de website van Freddy’s. (,